خلاصه عملکرد لژیون پنجم
چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت 09:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


به‌نام قدرت مطلق الله
خلاصه عملکرد لژیون پنجم در تاریخ1399/5/7
راس ساعت 18:00
اختلاف ارتقاعCD
سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر:
برای اینکه در هستی جریان داشته باشیم باید اختلاف ارتفاع حتماً باشد.تااختلاف ارتفاع وجودنداشته باشد حرکت شروع نمی‌شود.آقای مهندس مثال می زنند که آب اگربخواهدجاری باشد باید حتماً پستی و بلندی باشد. مثلاً یک منبعی بالا باشدویک نقطه ای پایین تا آب بتواند حرکت کند.اگر این بالا و پایین ها نباشد زندگی امکان پذیر نیست.تاتاریکی نباشدروشنایی مفهومی ندارد‌.مثل فیلمی که در تلویزیون می بینیم اگر درآن فیلم همه چیز مثبت باشد وهمه چیز طبق میل باشد آن فیلم جنبه آموزشی ندارد ونتیجه مطلوب را نمی‌دهد.پس همیشه دوراه برای انسان وجود دارد راه مستقیم وراه غیر مستقیم؛واین به ما بستگی دارد که کدام راه راانتخاب کنیم وهرکدام ازاین راهها هزینه خودش را دارد.آقای مهندس می‌فرمایند کسی که مواد مخدر مصرف می کند درمسیر نیروهای شیطانی قراردارد وممکن است خودش هم نداند ویا باور نداشته باشد.من ازاین سی دی نتیجه می گیرم که نیروهای اهریمنی وشیطانی وجوددارندواین نه کاری به روشن فکری دارد ونه کاری به باسوادی وبی سوادی .چون نظام هستی برمبنای اضداد قراردارد واگربخواهیم نیرو‌های منفی رابرداریم حرکت ساقط می‌ماند.

سلام دوستان مریم هستم یک همسفر:
درموردسی دی حال خوش جناب مهندس می فرمایند:پیام برای کسانی که تازه به این دنیاقدم نهادندوبه خویش خویشتن توجه می نمایندبرشماواجب وضروریست ازسخن به نقطه عمل حرکت بنمائیدوبرزمین وسماتوجه کنید،بااندیشه ژرف خودورحمت ماوراءایمان راسخ داشته باشیدوبدانیدکه پاداش شما دست همیاری شماراخواهددادآنگاه بذر نیکو بکار یا تخم ودانه باارزش هم قوت کافی وهم سایه بان هاتان برافراشته خواهدشد.
جناب مهندس می فرمایندانسان به جایی می رسد که ازخودش فرارمی کند ونمی خواهد باواقعیتهای درونش روبروبشود.دائماازخودش فاصله می گیرد.مثلاوقتی می خواهد حتی برای یک مدت کوتاه روزه سکوت بگیرد واقعاحالش بدمی شود ،چون ارتباطش بادنیای بیرون قطع می شود.ودرادامه می فرمایندکه ازاولی که سخنی راآغازمی کنید و فکری در وجودشما متصورمی شود. لازم وضروری است که آن را به مرحله اجرادربیاریم .چون حرف زدن وتفکرکردن درمرحله اول قدم است.ودرادامه مهندس می فرمایندهروقت ایمان می آوریدبلافاصله پشت سرش بایدعمل صالح باشد.ماگاهی اوقات توجهی به محیط اطرافمان نداریم وممکن است مسایل وحتی مکانهاراسرسری نگاه کنیم ودقت نظرکافی نداشته باشیم.وجناب مهندس درزمان مصرف خودشان می فرمایندحتی یه پارک خوب وبزرگ بادرختان تنومند درنزدیکی منزل مابوداصلامتوجه آن نشده بودم چون دقتی نداشتم .بعدازدرمان ودر پاکی ایشان متوجه ان فضا بادرختان سربه فلک کشیده می شوندوباخودشان می گفتند این درختان چه زمانی به این رشد و مرحله رسیدند که من متوجه آن نشدم ومیفرمایند بیشترما در زمان مصرف حتی متوجه رشدوپیشرفت وبالارفتن سن فرزندانمان هم نمیشویم وگاهی اوقات ازخودشان سوال می کنیم که کلاس چندم هستی. ومنظورمهندس اوج بی توجهی وبی دقتی درزمان مصرف می باشد.

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر:
گاهی ماجایگاه وراه خودراگم می کنیم وبرای بازگشت سخت می توان راه برگشت راپیداکرد. واین گم کردن راه رامیتوان درمسئله اعتیاد یا هرمسئله دیگری مثال زد. هرانسانی چه خوب یا بد بلد نیست که چه کار کند وراه های مختلفی را می رود وبازهم نم یتواندخارج شود. مثل درمان اعتیاد که راه های زیادی رارفتیم ودرست نبوده باید ان راه انتخابی مهرتاییدبخورد. انسان وقتی تحت نیروهای شیطانی قرار دارد خودش متوجه نیست وباورش نمی شود. چراکه وقتی ماداخل گود هستیم نمی توانیم خود راببینیم. باید ازان گود خارج شویم تاموقعیتی که دران قرارداشتیم‌را متوجه شویم. مثل زمانیکه ماعصبانی وخشمگین هستیم بصورتی درگودال خشم هستیم متوجه نیستیم که چه واکنش ورفتاری انجام می دهیم وحتی دران موقعیت اگرکسی به مابگویداین چه رفتاریست ما حق به جانب میگوییم حق بامن است وکاری نمیکنم.هیچ فسادی انجام نمی پذیرد مگر لباس تقوا به ان بپوشانیم. چون نفس مااز نور وخوبیهاست طبیعتا دوست داریم به طرف نیکی وخوبی برود واصلا دوست ندارد که مرتکب خطاشود. ولی نیروهای منفی ان عمل زشت رالباسی زیبا می پوشانند وجذاب می کنندومارابه دام می اندازند وتحت این نیروهای شیطانی بودن طوری نیست که هرگاه بخواهیم بتوانیم ازان خارج شویم وتحویل نیروهای مثبت شویم. مثال اینکه دراواخر سفردرکنگره نیروهای تاریکی نمی خواهند توازاین ظلمت خارج شوی وبه هربهانه یک چیزی را مانع می کنند.برای تسویه حساب بایدتمام راه های اشتباه رفته راقدم به قدم برگردیم واین نیاز به زمان دارد که همان سفر۱۱ ماه درکنگره نشانگراین موضوع است.

سلام دوستان فاطمه هستم همسفر:
علم ودانشی که ما در این دنیا کسب می کنیم یا چیزی را که بوجود می اوریم فنا ناپذیر است . از زمین به آسمان میرود یعنی به بُعدی دیگر ودوباره به زمین بر می گردد وبه دست انسانهای دیگر میرسد همانطور که تمام مطالب از روز الست در ارشیو نگهداری شده ولی همه کس هم نمی توانند از ان استفاده کنند.مخصوصا اگر اثر گذار باشد مثل متد dstکه برای همیشه ماندگار است.زندگی با مرگ تمام نمی شود از قبل بوده هست وخواهد بود. بخاطر همین ما دائم در حال امتحان هستیم. برای اینکه جایگاه ما مشخص شود شاید بعضی زوقتها شاکی می شویم از اینکه چرا دائم در حال آزمایش هستیم ،هر کسی بخواهد جایگاهش مشخص شود باید یک سری مراحل را طی کند ومورد ازمایش وامتحان قرار بگیرد. ماهر چه در این ازمون ها موفق تر باشیم جایگاه بهتری کسب می کنیم .وجود نیروهای شیطانی به عنوان مکمل در هستی لازم است. اگر این نیروها نبودند اختیار انسان دیگر معنایی نداشت تا بتواند خوب وبد را تشخیص دهد .کسانی که از صراط مستقیم خارج شدند به نوعی تحت نیروهای شیطانی هستند وبرای اینکه از زیر سلطه این نیروها خارج شویم باید تسویه کنیم واحتیاج به زمان دارد. برای مثال من که همیشه دیگران را قضاوت می کردم نمی توانم بگویم در یک لحظه این کار را ترک می کنم. باید مورد تزکیه وپالایش قرار بگیرم اون لحظه نقطه شروعی است برای تغییر کردن ولی نقطه پایان نیست اول باید تغییر صورت بگیرد تا تبدیل انجام شود.

سلام دوستان مهین هستم همسفر 

چه بخواهیم چه نخواهیم برای اینکه هستی جریان داشته باشد و در حرکت باشد باید اختلاف ارتفاع باشد و اگر وجود نداشته باشد حرکت شروع نمی شود۰ اگر آب بخواهد جاری باشد و جریان داشته باشد باید یک منبعی بالا و یک نقطه ای پایین باشد تا آب بتواند حرکت کند ۰ از نیروهای شیطانی به عنوان نیروهای مکمل هم می شود نام برد. وجودشان الزامی است واگر ظلمت وتاریکی نباشد روشنائی مفهومی ندارد . باید اختلاف ارتفاع دو قطب متضاد وجود داشته باشد تا زندگی جاری باشد ۰ نیروهای شیطانی اگر نباشد زندگی هیچ معنا و مفهومی ندارد۰ نیروهای شیطانی هم وجود داخلی و هم وجود خارجی دارد و هستی توسط آن در جریان است واین بستگی دارد که ما کدام راه را انتخاب کنیم در مسیر نیروهای الهی یادر مسیر نیروهای شیطانی قدم بگذاریم و ممکن است خودمان هم ندانیم که درکدام زمره قرار داریم الهی یا شیطانی؟ کسی که مصرف کننده است جزوه نیروهای شیطانی و ممکن است که خودش هم باور نداشته باشد و قبول نکند در کتاب آسمانی در مورد خمر وقمار می پرسند ؟ ضررش بیشتر از منفعتش است. از آن اجتناب کن و به آن نزدیک نشو واگر نزدیک شدی یک پوشش وپرده وحجابی روی افکار و اندیشه تو کشیده می شود واین خودش خمر است، که می تواند الکل و انواع و اقسام مواد مخدر باشد واختیار جسم از انسان گرفته می شود وبر جسم خود مسلط نیستیم ۰ کسی که مواد مصرف می کند می داند خماری یعنی چه و چقدر سخت است و برای اینکه از این خماری نجات پیدا کند دست به هر کاری می زند و نیروهای شیطانی به اینکه روشنفکر باشی ، با سواد یا بیسواد باشی ، کاری ندارد. چون که نظام هستی بر مبنای اضداد کار می کند واگر کنار زدیم از حرکت می ایستد ۰ مواد شخصیت انسان را زیر سوال می برد. طرف استاد دانشگاه است ، دکتر است توسط پایین ترین شخص نیروی نظامی دستگیر می شود و جایگاه انسان تغییر می کند و ما همه راهمان را گم کردیم. بزرگان ما می گویند هیچ فسادی انجام نمی گیرد مگر اینکه لباس تقوا تنش کنیم و ظاهرش را عوض کنیم چون انسان طبیعتاً می خواهد که به طرف خوبی برود وکسی که جزوه نیروهای منفی قرار گرفت جزوه آنهاست و به راحتی تحویلش نمی دهند و نکته مهم اینجاست که اگر هم تحویل داده شود یکمرتبه عوض نمی شود. بلکه نقطه شروعی است و نقطه پایان نیست و در یک لحظه نمی تواند از عمق تاریکی به روشنائی برسد چون چشمش به نور عادت ندارد و کور می شود. بلکه باید تغییر بکند و بعد تغییر تبدیل شود و باید یکسری مسائل حل شود تا راه باز بشود ویک تلاشی ، یک فداکاری ، یک از خود گذشتگی تا اینکه از یک گروه وارد گروه دیگری بشود و باید سختی بکشد تا بتواند عشق را درک کند و برای هر کاری باید بهایش را پرداخت کند .بیکران زمینی یا مادی ، بیکران معنوی 
بیکران یعنی لبه ، گوشه وبیکران جائی است که گوشه و لبه ندارد ووسعتش بی نهایت است و ادامه دارد وقتی انسان چیزی را اختراع می کند مال همه است و متعلق به همه انسانها است و در این قسمت از سی دی آقای مهندس قضیه میمونها را مثال زدند که میمونها فنی را یاد گرفتند که نارگیل را می شود با سنگ شکست وتو جزیره دیگری هم میمونها همین کار را انجام دادند. با اینکه میمونها از هم دور بودند وبا هم ارتباطی نداشتند ولی این فن منتقل شد و این همان قانون است که اگر یک موجودی یک انسانی چیزی را کشف کرد متعلق به همه است و اطلاعات منتقل می شود به بعد دیگری می رود به سماع و دوباره بر می گردد به زمین واگر چیزی را یک انسان اختراع کرد از بین نمی رود ودر هر دو حیات طی طریق می کند مخصوصا اگر در حیات مادی اثر گذار باشد مثل متد دی اس دی dsdکه وقتی مورد استفاده قرار گرفت به همه جا خواهد رفت و فرا گیر خواهد شد و علم خواهد شد و کسی هم نمی تواند جلوش را بگیرد .

سلام دوستان فاطمه هستم همسفر؛

همه افراد زندگی همیشه بر سر دو راهی خوبی و بدی قرار می گیرند، و ما هستیم كه انتخاب می كنیم ، كدام راه را در پیش بگیریم. سعی كنیم شرایط بر ما غالبه نكنند و ما بر شرایط غلبه داشته باشیم.
در سی دی از استاد رعد سوال می شود: ارابه ها را در بیكران به حركت در آورید ؟
منظور شما چه هست؟
استاد توضیح می دهند دو بعد دارد:
١-بیكران زمینی یا مادی
٢- بیكران معنوی
كران به معنی لبه و در یك جا تمام می شود ، و بی كران محدودیت ندارد.
اگر فردی چیزی را كشف و پیدا كند و یا حتی حیوانات ( مثال میمون ها در جزیره ) دیگر متعلق به آن فرد نیست ، و مربوط به همه انسانها و حیوانات می باشد.
باید آن چیز به درستی ساخته شود ، و اگر اینگونه باشد ، حتی اگر تخریب شود در هر دو حیات جاری هست.
مانند آقای پاستور كه میكروب را كشف كردند، و پیرو آن دانشمندان زیادی واكسن برای بیماری های گوناگون كشف كردند.
و در همه اینها در لوح محفوظ نگه داری می شود .
برداشت بنده ، خالق فقط خداوند است ، و اگر دانشمندان موضوعی را پیدا می كنند ، به دلیل اینكه تمركز خود را روی آن موضوع قرار داده و تفكر كرده و تلاش زیادی می كنند ، و به نتیجه مطلوب می رسند.
آقای مهندس روش dst را كشف كردند ، قبل ایشان افراد زیادی مصرف كننده مواد مخدر بودند ، و خواستار درمان ولی چون در مسیر درستی قرار نگرفته ، و تفكر درستی نداشتن ، الهام و القا صورت نگرفته و راه را پیدا نكردند . متدد dst فقط برای درمان اعتیاد نیست ، برای رهایی از هرگونه نیروی شیطانی هست .
من بعنوان همسفر، مصرف كننده مواد مخدر نبوده ام ولی تاریكی های زیادی را تجربه كردم . مانند منیت و حتی كفر و شرك كه دانستم فقط مربوط به خداوند نیست ، و در زمینه های دیگر بسیار دچار شرك و كفر بوده ام . 
آموزش و امتحان در تمام هستی ، چه قبل از تولد و چه پس از تولد و بعد از مرگ در جریان هست .
در كنگره نیز امتحانات برای تعیین افراد در جایگاهای خدمتی متفاوت و همچنین آموزش اعضا در حال اجرا هست ، تا سیكل آموزش در گردش بوده ، و هر كس به اندازه توان خود و عملكرد و تلاشش از آن بهره مند شود.

سلام دوستان رقیه هستم همسفر :
اگر ظلمت نباشد معنی نور را متوجه نمی شویم. آقای مهندس مثال فیلم را می زنند که اگه دریک فیلم همه چیز سر جای خودش باشد وبدی وجود نداشته باشد آن یک فیلم کسل کننده می شود ومخاطب را جذب نمی کند. نیروی منفی ومثبت در کنار هم باعث جذابیت فیلم می شود ووجود نیروهای منفی، مکمل زندگی هست. چون انسان را به درجه تکامل وپختگی می رساندانسان با اختیاری که دارد می تواند راه زندگی خود را انتخاب کند .میتواند راه الهی انتخاب کند یا راه شیطانی اعتیاد یه راه شیطانی است چون انسان را از تعادل طبیعی خارج می کند وفرماندهی بدن را از دست انسان می گیرد. همان طوری که در قران از خمر صحبت شده خمر چیست ؟ پرده ،پوشش حجاب وهر چیزی که روی شخصیت و افکار و اندیشه انسان پرده بکشد خمر است. مثل مصرف مواد مخدر الکل ،حشیش نیروهای منفی در هستی وجود دارد و به سواد وبی سوادی ربطی ندارد چون نظام هستی برپایه اضداد هست .وما یک شب نمی توانیم تصمیم بگیریم از دنیای تاریکی بیرون بیایم بلکه باید خود تزکیه وپالایش کنیم تا بتوانیم از دست نیروهای شیطانی نجات پیدا کنیم همان تعییر تبدیل و درنهایت ترخیص است.

سلام دوستان، نیلوفر هستم یک همسفر
با توجه به سی دی اختلاف ارتفاع و مطالب گفته شده توسط دوستان، ما در زندگی خود، در شرایط و موقعیت های مختلف با اضداد روبرو هستیم، همانند تشنگی و سیرابی، گرسنگی و سیری، تاریکی و روشنایی.
برای من زمانی طعم سیری مشخص می شود که از قبل طعم گرسنگی را چشیده باشم و در موقعیت گرسنگی قرار گرفته باشم. در این صورت است که من متوجه خواهم شد که دو نیروی مثبت و منفی که مکمل یکدیگر هستند در تمامی مراحل در کنار یکدیگر قرار دارند.
وقتی آقای مهندس می فرمایند که افراد مصرف کننده دچار خمر هستند، به این معنی که پرده و پوششی روی افکارشان قرار گرفته است و از مسیر درست، در مسیر نادرست قرار گرفته اند و در این صورت تحت فرمان نیروهای شیطانی هستند.
من به عنوان یک همسفر که در کنار فرد مصرف کننده قرار دارم، به این موضوع فکر کردم که نقطه مقابل من چه چیزی است؟ یا به عبارتی ضد یک همسفر آموزش دیده که در کنگره قرار دارد و در حال آموزش دیدن است، چه چیزی می تواند باشد؟
با این سوال، به این نقطه رسیدم که منِ همسفر، قبل از ورود به کنگره، هیچ اطلاعاتی نسبت به اعتیاد و یک فرد مصرف کننده نداشتم و به نوعی من نیز دچار خمر شده بودم و پرده و پوششی نیز روی افکار من را پوشش داده بود و مسیر درست را از نادرست تشخیص نمی دادم و در آن زمان اوقات تلخی را برای خود رقم می زدم چرا که دعوا بود، کشمکش بود، جنگ و جدل های زیادی بود و خیلی از مسائل دیگری که بواسطه ناآگاهی ها در مسیر تاریکی قرار گرفته بودم. 
خدا را شکر می کنم که در کنگره قرار گرفتم و با آموزش ها و مطالبی که گفته می شود که در اینجا از کمک راهنمای عزیزم ممنونم. 
زمانی که من درکنگره قرار می گیرم، می دانم که نقطه شروع من کجاست؟ نقطه شروع من اینجاست که در مسیر کنگره قرار گرفته ام و از آموزش های آن بهره می برم اما نکته ای که بنظر من حائز اهمیت است، این است که بتوانم آن آموزش ها را در زندگی خود کاربردی کنم، اگر آموزش ها را کاربردی کنم، نقطه تغییر اتفاق می افتد، بعد از مدتی و با گذشت زمان که در مسیر درست حرکت می کنم، نقطه تبدیل اتفاق می افتد و بعد از آن هم ترخیص یا کجهمان رهایی که در کنگره از آن اسم میبریم. این موضوع همان اتفاق خوبی است که می تواند من را در مسیر درست و تحت فرمان نیروهای الهی قرار دهد و از نیروهای شیطانی دور کند.

خانم اکرم کمک راهنما:
اختلاف ارتفاع همان اختلاف پتانسیل است. زندگی که دران اختلاف ارتفاع نباشد یک زندگی نباتی ویکنواخت است واختلاف ارتفاع با غمها وشادیها وبا اموزش تامین می شود. زندگی دارای غم ورنج است گذشتن از غمها وحل مشکلات کمک کننده ما درایجاد انرژی است واین انرژی هم در مادیات وهم در معنویات است. پس انداز یک راه برای بدست اوردن انرزی است .آموزش در جهت مثبت ومنفی نیز ایجاد اختلاف ارتفاع می کند. جمله معروف در کنگره این است هستی برای آموزش است وتا هستی ادامه دارد آموزش ادامه دارد.زندگی ما در لحظه برای ما آموزش است حتی کارهای روزانه اگر دقت کنیم برای ما آموزش دارد واین حس لذت از کارهایی که به انجام رسیده برای ما انرژی دارد  وتغییر جایگاه ایجاد می کند واین همان حرکت است وارابه هایی که در بعدهای مختلف حرکت می دهیم حال مهم است که بدانیم آموزش ما در جهت نثبت است یا منفی .کسی که در مصرف موادقرار می گیرد دنبال لدت آنی است وفرهنگ آن گروه را آموزش می بیند ومثل انها می شود .پس می توان هر شخصی را با دوستان ومحافلی که می رود شناخت. مثل قهوه خانه که فرهنگ خاصی دارند.که مهم دیگر اختلاف ارتفاع  در زندگی عادی است وباید از ان استفاده کنیم. زندگی را از یکنواختی خارج کنیم. مثلا تنوع در غذا از خستگی جلوگیری می کند ومهم اختلاف ارتفاع در عشق ومحبت است سعی کنیم به عشق ومحبت عادتی توجه نکنیم. در زندگی سورپرایز محبت داشته باشیم وشرم از ابراز دوستی نکنیم .قامت عشق یکیست ولی لباس محبت را عوض کنیم می توانیم گاهی ما برای مسافر گل بخریم وبه زندگی در چهارچوب اصلی انرژی بدهیم ودرنهایت از "سرسره های "زندگی بالا برویم تا انرژی بگیریم.

تنظیم:همسفرحمیده
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مجازی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه مجازی همسفران،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
پریسا جمعه 10 مرداد 1399 06:00 ب.ظ
خدا قوت
همسفرشهین پنجشنبه 9 مرداد 1399 02:53 ب.ظ
خدا قوت به خانم اکرم عزیز وهمسفران لژیون پنجم مثل همیشه پرتلاش و پرانرژی...
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات